Subscribe to Sindikacija

Ką naudojate savo autoserviso administravimui?

  • Nieko?
  • Pildote viską ant popieriaus?
  • Naudojate Excel'į?
  • O gal buhalterinę programą?

 
Vadinasi atėjo laikas visa tai pakeisti...

Watch Atsisiųsti Buy
Licencija

Galutinio vartotojo licencinė sutartis

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠĮ DOKUMENTĄ PRIEŠ ĮDIEGIANT ARBA PRADEDANT NAUDOTIS PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Ši Galutinio vartotojo licencinė sutartis programinei įrangai „autoservisas2008“  (toliau – Sutartis) yra teisėta Sutartis sudaryta tarp Jūsų asmeniškai arba, jeigu esate įgaliotas įsigyti programinę įrangą įmonės arba kitos organizacijos vardu, tarp subjekto, kurio vardu Jūs veikiate (toliau – Vartotojas), ir programinės įrangos Tiekėjo kartu vadinami – „Šalimis“, o atskirai - „Šalimi“). Tai teisinė Sutartis, kuri aprašo sąlygas, kuriomis Vartotojas privalo laikytis įdiegdamas ir/arba naudodamas Tiekėjo pateiktą programinę įrangą – „autoservisas2008“ (toliau – Programinė įranga).


I. Sutikimo tvarka

1.1. Įdiegdamas arba naudodamasis Programine įranga, Vartotojas patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato ją ir sutinka su šios Sutarties terminais bei sąlygomis.

II. Sąvokos

2.1. Programinė įranga – Tiekėjo pateiktą „autoservisas2008“ programa, pateikta kompiuterinėje laikmenoje, Tiekėjo internetinėje svetainėje, elektroninio laiško turinys ir prie jo pridėtos rinkmenos ar kita informacija, pateikiama su šia Sutartimi.
2.2. Ryšio paslaugų tiekėjas – reiškia paslaugų tiekėją, kurio tinklas tiesiogiai yra susietas su Programine įranga.
2.3. Trečiosios šalys – visi juridiniai arba fiziniai asmenys arba jų grupės išskyrus šioje Sutartyje apibrėžtas Šalis.
 
III. Sutarties objektas

3.1. Pagal Sutarties sąlygas Programinė įranga apima, bet kokius pradinio įdiegimo papildymus, kuriuos pateikia Vartotojui Tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas.
3.2. Programinė įranga yra apsaugota autorių teisių („copyright“) įstatymu ir tarptautinių sutarčių dėl teisių ir kitų įstatymų bei sutarčių dėl intelektinės nuosavybės.

3.3. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota.

IV. Vartotojo teisės ir naudojimas

4.1. Tiekėjas parduodamas licenciją suteikia Vartotojui neišimtinę, neperduodamą, negrąžinamą teisę įdiegti ir naudotis Programinę įrangą nustatytą laiką.

V. Vartotojo teisių apribojimai  

5.1. Draudžiama kopijuoti, platinti Programinę įrangą ir daryti jos išvestinius produktus:
5.1.1. draudžiama naudoti, keisti, versti, atkurti ar perduoti teises naudotis Programine įranga ar Programinės įrangos kopija, išskyrus atvejus, tiksliai nustatytus šioje Sutartyje;
5.1.2. draudžiama perparduoti, perduoti teisę naudotis, nuomotis, nuomoti ar skolinti Programinę įrangą;
5.1.3. draudžiama keisti duomenis, išardyti ar kitais būdais bandyti nustatyti pradinį Programinės įrangos kodą (išskyrus atvejus, kai šis apribojimas yra aiškiai uždraustas įstatymo) ar kurti išvestinius produktus Programinės įrangos pagrindu;
5.1.4. draudžiama rodyti, atkurti ir platinti laikmenas, priklausančias Programinei įrangai.
5.2. Vartotojas negali pareikšti jokių teisių į pagrindines rinkmenas ar išvestinius jų produktus.
5.3. Vartotojas sutinka, kad Programinę įrangą naudos tik taip, kaip nustato visi galiojantys teisės aktai, esantys jurisdikcijoje, kurioje naudojama Programinė įranga, įskaitant galiojančiais kopijavimo apribojimais ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis.
5.4. Be raštiško Tiekėjo arba jo įgaliotu atstovu sutikimo draudžiama spausdintine, elektronine ar kitokia forma skelbti ir platinti aprašus ir kitą informacinę medžiagą, kurią gauna Vartotojas.


VI. Tiekėjo teisės

6.1. Programinė įranga ir visos teisės, be apribojimų, įskaitant ir nuosavybės teises, priklauso Tiekėjui ir yra saugomos visų galiojančių nacionalinių šalies, kurioje Programinė įranga naudojama, įstatymų.
6.2. Struktūra, organizacija ir Programinės įrangos kodas yra vertingos prekybos paslaptys ir konfidenciali Tiekėjo informacija.
6.2.1. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Tiekėjui reikėjo daug laiko ir lėšų Programinei įrangai sukurti. Ši Programinė įranga yra konfidenciali ir laikoma Tiekėjo komercine paslaptimi.
6.2.2. Vartotojas sutinka laikyti informaciją apie Programinę įrangą paslaptyje, jos neatskleisti ir neleisti kitiems asmenims su ja susipažinti, išskyrus Vartotojo įgaliotus atstovus, kai tai daroma norint pasinaudoti šios Sutarties pagrindu suteikiamomis teisėmis.
6.3. Draudžiama daryti Programinės įrangos kopijas. Bet kokioms kopijoms, kurias Vartotojas gali pasidaryti remdamasis šia Sutartimi, galioja tos pačios autorių teisės ir kiti nuosavybės reikalavimai kaip ir Programinei įrangai.
6.4. Tiekėjas negali garantuoti ir negarantuoja, kad programinė įranga veiks nepertraukiamai ir be klaidų.

VII. Ryšio paslaugos

7.1. Ryšio paslaugas, siūlomas naudoti kartu su Programine įranga (toliau - Ryšio paslaugos), Vartotojui tiekia Ryšio paslaugų tiekėjas. Naudojimąsi šiomis paslaugomis nustato Ryšio paslaugų tiekėjas. Tiekėjas nėra įsipareigojęs Vartotojui ir neprisiima atsakomybės dėl vartotojo arba trečiųjų šalių tiesiogiai ar per vartotoją reiškiamų pretenzijų dėl ryšio paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, tokių paslaugų kokybę, savalaikiškumą, ar nepertraukiamumą.
 
VIII. Galiojimas ir jo pabaiga

8.1. Sutartis pradeda galioti nuo tos akimirkos, kai Vartotojas įdiegia Programinę įrangą. Vartotojas gali nutraukti šią Sutartį, bet kada, visam laikui ištrindamas, sunaikindamas arba savo lėšomis grąžindamas Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir visą susijusią medžiagą, gautą iš Tiekėjo.
8.2. Vartotojui nesilaikant šios Sutarties sąlygų, automatiškai nutraukiamos visas Vartotojo teises be papildomo Tiekėjo įspėjimo. Tokiu atveju, Vartotojas privalo iš karto ištrinti, sunaikinti arba savo lėšomis grąžinti Programinę įrangą, visas atsargines kopijas ir visą susijusią medžiagą Tiekėjui.

IX. Įsipareigojimai

9.1. Iš šios Sutarties nekyla jokių Tiekėjo įsipareigojimų, tik tie, kurie įvardyti šioje Sutartyje.

X. Atsakomybės apribojimai

10.1. Didžiausia apimtimi, kuri leidžiama galiojančių įstatymų, jokiu atveju nei Tiekėjas, nei jo darbuotojai, licencijos išdavėjai ar antrinės bendrovės nebus atsakingos dėl jokių prekių ar paslaugų prarasto pelno, pajamų, pardavimo, duomenų ar pirkimo kainų, turto nuostolių, asmeninių susižeidimų, verslo trukdžių, verslo informacijos nutekėjimo ar dėl jokių specialių, tiesioginių, netiesioginių, atsitiktinių, ekonominių, skirtų priedangai, baudžiamųjų, ypatingų nuostolių, kaip nors kilusių ar kylančių dėl Sutarties, civilinės teisės pažeidimų, neapdairumo ar kitų atsakomybės atvejų, kylančių dėl Programinės įrangos naudojimo ar negalėjimo naudotis, net jei Tiekėjui, jo licencijos išdavėjams ar antrinėms įmonėms yra žinoma galimybė patirti tokią žalą.

XI. Techninė pagalba

11.1. Tiekėjas neturi jokių įsipareigojimų Vartotojui teikti techninę pagalbą, nebent taip buvo atskirai raštu susitarta tarp Vartotojo ir Tiekėjo.

XII. Taikomi teisės aktai

12.1. Šiai Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos arba tos šalies, kurioje yra naudojama Programinė įranga, teisės aktai. Visi ginčai kylantys iš/ar susiję su šia Sutartimi, bus spendžiami Lietuvos Respublikos arba tos šalies, kurioje yra naudojama Programinė įranga, įstatymų nustatyta tvarka.
12.2. Tiekėjas pasilieka teisę keisti Sutarties sąlygas.

XIII. Baigiamosios nuostatos

13.1. Vartotojas patvirtina, kad Programinė įranga, pateikta tokia, kokia yra, be jokios garantijos, tiksliai apibrėžtos arba numanomos, ir didžiausia apimtimi, leidžiamų galiojančių įstatymų. Nei Tiekėjas, licencijos išdavėjai, ar antrinės bendrovės, nei autorių teisių savininkai neprisiima pretenzijų ir nesuteikia garantijų, tiksliai apibrėžtų arba numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant garantijomis dėl perkamumo ar tinkamumo tam tikram tikslui arba, kad Programinė įranga nepažeis jokių trečiųjų asmenų patentų, autorių teisių, prekių ženklų ar kitų teisių. Nei Tiekėjas, nei jokia kita įmonė nesuteikia garantijos, kad Programinės įrangos funkcijos atitiks Vartotojo reikalavimus arba, kad Programinė įranga veiks nepertraukiamai, ar be jokių klaidų.
13.2. Vartotojas prisiima visą Programinės įrangos pasirinkimo atsakomybę, kad pasiektų norimus rezultatus, taip pat dėl įdiegimo, naudojimosi ir dėl su Programine įranga pasiektų rezultatų.

Jei kylą klausimų ar abejonių dėl šios Sutarties sąlygų, prašome susisiekti su Tiekėju el. paštu: info [at] autoservisas2008 [dot] lt